温故知新(TOP)(萬葉集 Man'yōshū) (Four-Character) (四字熟語Yojijukugo) (名言Quotation)

Man'yōshū Page *   Explanations:   [  p.0  p.1  p.2  p.3  p.4  p.5  p.6  p.7  ]


Man'yoshu Best 100 - 万葉集ベスト100

万 葉 集 百 選
 
with Explanations and Translation     compiled by Kanji Haitani   灰谷 寛司

Compiler's note: Man'yoshu ("Collection of Ten Thousand Leaves") is the earliest extant collection of Japanese poetry. Most of its 4,516 numbered waka (or "Japanese poems") in 20 volumes were written in the 7th and 8th centuries. For a brief description of the Man'yōshū, see: Manyoshu in WIKIPEDIA, The Free Encylopedia.

An electronic online version of the complete text of the Man'yōshū is available at Japanese Text Initiative.

The one hundred poems presented in these web pages are what I consider some of the best pieces in this classical anthology. For each poem, I have provided brief Explanations (解説) which are rather elementary guides, in both English and Japanese, for intermediate- and advanced-level (non-Japanese-speaking) students for interpreting these ancient poems, some of which are difficult even for today's educated Japanese. In the "explanations" for each poem, I have also included "literal translations" into both modern Japanese and English. To view the "explanations" for a poem, use the clickable number preceding each piece. Needless to say, genuine appreciation of these poems can be achieved only by reading them in their original classical Japanese.

Portions or all of the text on this website may be reproduced electronically or in print for educational, non-profit purposes, provided credit is given by reference to the URL of the front page of this website or by including the following copyright notice:

Copyright 2005-2006 Kanji Haitani

Comments, corrections, and suggestions are welcome. Please send your email to:

khaitani1#earthlink.net    (Replace # by @ before sending the message.)

Note:   The Romanized Japanese spelling of the name of this anthology (まんようしゅう in hiragana) varies, including: Manyoshu, Man'yoshu, Man Yo Shu, Man You Shuu, Manyoushuu, and Man'youshuu.   In kanji, it is written either 万葉集 or 萬葉集.


Man'yōshū Page *   Explanations:   [  p.0  p.1  p.2  p.3  p.4  p.5  p.6  p.7  ]


1-2
大和には 群山あれど とりよろふ 天の香具山 登り立ち 国見をすれば
国原は 煙立ち立つ 海原は 鴎立ち立つ うまし国ぞ 蜻蛉島 大和の国は
Yamato ni wa murayama aredo toriyorou Ame-no-Kaguyama noboritachi kunimi o sureba kunihara wa keburi tachitatsu unahara wa kamame tachitatsu umashi kuni zo akizushima Yamato no kuni wa 

1-8
熟田津に 船乗せむと 月待てば 潮もかなひぬ 今は漕ぎ出でな
Nikitatsu ni funanori semuto tsuki mateba shio mo kanainu ima wa kogiidena

1-15
わたつみの 豊旗雲に 入日さし 今夜の月夜 さやけかりこそ
Watatsumi no toyohatakumo ni irihi sashi koyoi no tsukuyo sayakekari koso

1-20
あかねさす 紫野行き 標野行き 野守は見ずや 君が袖振る
Akane sasu murasakino yuki shimeno yuki nomori wa mizu ya kimi ga sode furu

1-21
紫草の にほへる妹を 憎くあらば 人妻ゆゑに われ恋ひめやも
Murasaki no nioeru imo o nikuku araba hitozuma yue ni ware koime ya mo

1-28
春過ぎて 夏来るらし 白妙への 衣干したり 天の香具山
Haru sugite natsu kitaru rashi shirotae no koromo hoshitari Ame-no-Kaguyama

1-33
楽浪の 国つ御神の うらさびて 荒れたる都 見れば悲しも
Sasanami no kuni tsu mikami no urasabite aretaru miyako mireba kanashi mo

1-40
嗚呼見の浦に 船乗すらむ 少女らが 玉藻の裾に 潮満つらむか
Ami no ura ni funanori suran otomera ga tamamo no suso ni shio mitsuramu ka

1-48
東の 野に炎の 立つ見えて かへり見すれば 月かたぶきぬ
Himugashi no no ni kagiroi no tatsu miete kaerimi sureba tsuki katabukinu

1-51
采女の 袖吹きかへす 明日香風 都を遠み いたずらに吹く
Uneme no sode fukikaesu asukakaze miyako o tōmi itazura ni fuku

1-58
何処にか 船泊てすらむ 安礼の崎 漕ぎたみ行きし 棚無し小舟
Izuku ni ka funahate suran Are-no-saki kogitamiyukishi tananashi obune

1-64
葦辺行く 鴨の羽がひに 霜降りて 寒き夕へは 大和し思ほゆ
Ashibe yuku kamo no hagai ni shimo furite samuki yūhe wa Yamato shi omōyu

2-85
君が行き 日長くなりぬ 山たずね 迎へか行かむ 待ちにか待たむ
Kimi ga yuki ke nagaku narinu yama tazune mukae ka yukan machi ni ka matan

2-86
かくばかり 恋いつつあらずは 高山の 岩根し枕きて 死なましものを
Kaku bakari koitsutsu arazu wa takayama no iwane shi makite shinamashi mono o

2-87
ありつつも 君をば待たむ うちなびく わが黒髪に 霜の置くまでに
Aritsutsu mo kimi o ba matan uchinabiku wa ga kurokami ni shimo no oku made ni

2-88
秋の田の 穂の上に霧らふ 朝霞 何処辺の方に わが恋い止まむ
Aki no ta no ho no he ni kirau asakasumi izuhe no kata ni wa ga koi yaman

2-92
秋山の 木の下隠り 行く水の われこそ益さめ 思ほすよりは
Akiyama no konoshitagakuri yuku mizu no ware koso masa me omōsu yori wa

2-103
わが里に 大雪降れり 大原の 古りにし里に 落らまくは後
Wa ga sato ni ōyuki fureri Ōhara no furinishi sato ni furamaku wa nochi

2-133
小竹の葉は み山もさやに さやげども われは妹思ふ 別れ来ぬれば
Sasa no ha wa miyama mo saya ni sayage do mo ware wa imo omou wakarekinureba

2-141
岩代の 浜松が枝を 引き結び ま幸くあらば またかへり見む
Iwashiro no hamamatsu ga e o hikimusubi masakiku araba mata kaerimin

2-142
家にあれば 笥に盛る飯を 草枕 旅にしあれば 椎の葉に盛る
Ie ni areba ke ni moru ii o kusamakura tabi ni shi areba shii no ha ni moru

2-150
うつせみし 神に堪へねば 離れ居て 朝嘆く君 放り居て 我が恋ふる君
玉ならば 手に巻き持ちて 衣ならば 脱く時もなく
我が恋ふる 君ぞ昨夜の夜 夢に見えつる
Utsusemi shi kami ni aeneba hanareite asa nageku kimi sakariite a ga kouru kimi
tama naraba te ni makimochite kinu naraba nukutoki mo naku
a ga kouru kimi zo kizo no yo ime ni mietsuru

3-251
淡路の 野島の崎の 浜風に 妹が結びし 紐吹きかへす
Awaji no Noshima no saki no hamakaze ni imo ga musubishi himo fukikaesu

3-254
灯火の 明石大門に 入る日にか 漕ぎ別れなむ 家のあたり見ず
Tomoshibi no Akashi ōto ni iru hi ni ka kogiwakarenan ie no atari mizu

3-255
天離る 鄙の長道ゆ 恋ひ来れば 明石の門より 大和島見ゆ
Amazakaru hina no nagaji yu koikureba Akashi no to yori Yamatoshima miyu

3-266
近江の海 夕波千鳥 汝が鳴けば こころもしのに いにしへ思ほゆ
Ōmi no umi yūnami chidori na ga nakeba kokoro mo shino ni inishie omōyu

3-270
旅にして もの恋しきに 山下の 赤のそほ舟 沖へ漕ぐみゆ
Tabi ni shite monokohoshiki ni yamashita no ake no sohobune oki e kogu miyu

3-273
磯の崎 漕ぎたみ行けば 近江の海 八十の港に 鶴多に鳴く
Iso no saki kogitamiyukeba Ōmi no umi yaso no minato ni tazu sawa ni naku

3-303
名くはしき 印南の海の 沖つ波 千重に隠りぬ 大和島根は
Nakuwashiki Inami no umi no okitsunami chie ni kakurinu Yamatoshimane wa

3-317
天地の 分かれし時ゆ 神さびて 高く貴き 駿河なる
富士の高嶺を 天の原 振り放け見れば 渡る日の 陰も隠らひ
照る月の 光も見えず 白雲も い行きはばかり 時じくぞ
雪は降りける 語り継ぎ 言い継ぎ行かむ 富士の高嶺は
Ametsuchi no wakareshi toki yu kamusabite takaku tōtoki Suruga naru
Fuji no takane o amanohara furisakemireba wataru hi no kage mo kakurai
teru tsuki no hikari mo miezu shirakumo mo iyukihabakari tokijiku zo
yuki wa furikeru kataritsugi iitsugiyukan Fuji no takane wa

3-318
田子の浦ゆ うちい出でて見れば 真白にぞ 富士の高嶺に 雪は降りける
Tago no ura yu uchiidete mireba mashironi zo Fuji no takane ni yuki wa furikeru

3-326
見渡せば 明石の浦に 燭す火の 穂にぞ出でぬる 妹に恋ふらく
Miwataseba Akashi no ura ni tomosu hi no ho ni zo idenuru imo ni kouraku

3-328
あをによし 奈良の都は 咲く花の 薫ふがごとく 今盛りなり
Aoniyoshi Nara no miyako wa saku hana no niou ga gotoku ima sakarinari

3-337
憶良らは 今は罷らむ 子泣くらむ それその母も 吾を待つらむぞ
Okura ra wa ima wa makaran ko nakuran sore sono haha mo a o matsuramu zo

3-344
あな醜 賢しらをすと 酒飲まぬ 人をよく見れば 猿にかも似る
Ana miniku sakashira o su to sake nomanu hito o yoku mireba saru ni ka mo niru

3-351
世間を 何に譬へむ 朝開き 漕ぎ去にし船の 跡なきがごと
Yononaka o nani ni tatoen asabiraki kogiinishi fune no atonaki ga goto

3-415
家にあらば 妹が手まかむ 草枕 旅に臥せる この旅人あわれ
Ie ni araba imo ga te makan kusamakura tabi ni koyaseru kono tabito aware

3-416
百伝ふ 盤余の池に 鳴く鴨を 今日のみ見てや 雲隠りなむ
Momozutau Iware no ike ni naku kamo o kyō nomi mite ya kumogakurinan

3-450
行くさには 二人わが見し この崎を ひとり過ぐれば こころ悲しも
Yukusa ni wa futari wa ga mishi kono saki o hitori sugureba kokoro kanashi mo

3-451
人もなき 空しき家は 草枕 旅にまさりて 苦しかりけり
Hito mo naki munashiki ie wa kusamakura tabi ni masarite kurushikari keri

3-452
妹として 二人作りし わが山斎は 木高く茂く なりにけるかも
Imo to shite futari tsukurishi wa ga shima wa kodakaku shigeku narinikeru kamo

4-488
君待つと わが恋ひをれば わが宿の すだれ動かし 秋の風吹く
Kimi matsu to wa ga koioreba wa ga yado no sudare ugokashi aki no kaze fuku

4-496
み熊野の 浦の浜木綿 百重なす 心は思へど 直に会はぬかも
Mikumano no ura no hamayū momoe nasu kokoro wa moedo tada ni awanu kamo

4-527
来むといふも 来ぬ時あるを 来じといふを 来むとは待たじ 来じといふものを
Komu to iu mo konu toki aru o koji to iu o komu towa mataji koji to iu mono o

4-594
わが宿の 夕影草の 白露の 消ぬがにもとな 思ほゆるかも
Wa ga yado no yūkagekusa no shiratsuyu no kenu gani motona omōyuru kamo

4-602
夕されば もの思ひまさる 見し人の 言問ふ姿 面影にして
Yūsareba monomoi masaru mishi hito no koto tou sugata omokage ni shite

4-607
皆人を 寝よとの鐘は 打つなれど 君をし思へば 寝ねかてぬかも
Minahito o neyo tono kane wa utsu naredo kimi o shi moeba inekatenu kamo

4-661
恋ひ恋ひて 逢へる時だに うるはしき 言尽してよ 長くと思はば
Koikoite aeru toki dani uruwashiki koto tsukushite yo nagaku to omowaba

4-688
青山を 横切る雲の いちしろく われと笑まして 人に知らゆな
Aoyama o yokogiru kumo no ichishiroku ware to emashite hito ni shirayuna

5-793
世の中は 空しきものと 知る時し いよよますます 悲しかりけり
Yononaka wa munashiki mono to shiru toki shi iyoyo masumasu kanashikari keri

5-802
瓜食めば 子供思ほゆ 栗食めば まして偲はゆ 何処より
来たりしものぞ 眼交に もとなかかりて 安眠し寝さぬ
Uri hameba kodomo omōyu kuri hameba mashite shinohayu izuku yori
kitarishi mono zo manakai ni motona kakarite yasui shi nasanu

5-803
銀も 金も玉も 何せむに 優れる宝 子に及かめやも
Shirokane mo kugane mo tama mo nanisemu ni masareru takara ko ni shikame ya mo

5-892    貧窮問答の歌 (A Poem "Dialogue on Poverty")

(貧者の問い  Question by The Poor Man)
風交り 雨降る夜の 雨交り 雪降る夜は
すべもなく 寒くしあれば 堅塩を とりつづしろひ
糟湯酒 うちすすろひて しはぶかひ 鼻びしびしに
しかとあらぬ ひげ掻き撫でて 我れをおきて 人はあらじと
誇ろへど 寒くしあれば 麻衾 引き被り
布肩衣 ありのことごと 着襲へども 寒き夜すらを
我れよりも 貧しき人の 父母は 飢ゑ凍ゆらむ
妻子どもは 乞ふ乞ふ泣くらむ この時は いかにしつつか
汝が世は渡る
Kaze majiri ame furu yo no ame majiri yuki furu yo wa
sube mo naku samuku shi areba katashio o toritsuzushiroi
kasuyuzake uchisusuroite shihabukai hana bishibishi ni
shika to aranu hige kakinadete are o okite hitowa araji to
hokoroedo samuku shi areba asabusuma hikikagafuri
nunokataginu ari no kotogoto kisoedo mo samuki yo sura o
ware yori mo mazushiki hito no chichi haha wa uekogoyuran
meko domo wa koukounakuran kono toki wa
ikani shitsutsu ka na ga yo wa wataru

(窮者の答え  Reply by The Destitute Man)
天地は 広しといへど 我がためは 狭くやなりぬる
日月は 明しといへど 我がためは 照りやたまはぬ
人皆か 我のみやしかる わくらばに 人とはあるを
人並に 我れも作るを 綿もなき 布肩衣の
海松のごと わわけさがれる かかふのみ 肩にうち掛け
伏廬の 曲廬の内に 直土に 藁解き敷きて
父母は 枕の方に 妻子どもは 足の方に
囲み居て 憂へさまよひ かまどには 火気吹き立てず
甑には 蜘蛛の巣かきて 飯炊く ことも忘れて
ぬえ鳥の のどよひ居るに いとのきて 短き物を
端切ると いへるがごとく しもと取る 里長が声は
寝屋処まで 来立ち呼ばひぬ かくばかり すべなきものか
世間の道
Ametsuchi wa hiroshi to iedo a ga tame wa sakuya narinuru
Hitsuki wa akashi to iedo a ga tame wa teri ya tamawanu
Hito mina ka a nomi ya shikaru wakuraba ni hito to wa aru o
Hitonami ni are mo tsukuru o wata mo naki nunokataginu no
miru no goto wawakesagareru kakō nomi kata ni uchikake
fuseio no mageio no uchi ni hitatsuchi ni wara tokishikite
chichi haha wa makura no kata ni meko domo wa ato no kata ni
kakumiite ureesamayoi kamado ni wa hoke fukitatezu
koshiki ni wa kumo no su kakite ii kashiku koto mo wasurete
nuedori no nodoyoioru ni itonokite mijikaki mono o
hashikiru to ieru ga gotoku shimoto toru satoosa ga koe wa
neyado made kitachiyobainu kaku bakari sube naki mono ka
yononaka no michi

5-893
世間を 憂しとやさしと 思へども 飛び立ちかねつ 鳥にしあらねば
Yononaka o ushi to yasashi to omoedo mo tobitachikanetsu tori ni shi araneba

6-919
若の浦に 潮満ち来れば 潟を無み 葦辺をさして 鶴鳴き渡る
Wakanoura ni shio michikureba kata o nami ashibe o sashite tazu nakiwataru

6-924
み吉野の 象山の際の 木末には ここだも騒く 鳥の声かも
Miyoshino no Kisayama no ma no konure ni wa kokoda mo sawaku tori no koe kamo

6-925
ぬばたまの 夜のふけゆけば 久木生ふる 清き川原に 千鳥しば鳴く
Nubatama no yo no fukeyukeba hisagi ouru kiyoki kawara ni chidori shibanaku

6-978
士やも 空しくあるべき 万代に 語り継ぐべき 名は立てずして
Onoko ya mo munashiku aru beki yorozuyo ni kataritsugu beki na wa tatezu shite

6-982
ぬばたまの 夜霧の立ちて おほほしく 照れる月夜の 見れば悲しさ
Nubatama no yogiri no tachite oooshiku tereru tsukuyo no mireba kanashisa

6-994
振さけて 若月見れば 一目見し 人の眉引 思ほゆるかも
Furisakete mikazuki mireba hitome mishi hito no mayobiki omōyuru kamo

6-1018
白珠は 人に知らえず 知らずともよし 知らずとも われし知れらば 知らずともよし
Shiratama wa hito ni shiraezu shirazu tomo yoshi shirazu tomo ware shi shireraba shirazu tomo yoshi

6-1042
一つ松 幾代か経ぬる 吹く風の 声の清きは 年深みかも
Hitotsu matsu ikuyo ka henuru fuku kaze no oto no kiyoki wa toshi fukami kamo

6-1074
春日山 おして照らせる この月は 妹が庭にも 清けかりけり
Kasugayama oshite teraseru kono tsuki wa imo ga niwa ni mo sayakekari keri

6-1088
あしひきの 山川の瀬の 響るなへに 弓月が岳に 雲立ち渡る
Ashihiki no yamagawa no se no narunae ni Yutsuki-ga-take ni kumo tachiwataru

7-1129
琴取れば 嘆き先立つ けだしくも 琴の下樋に 妻や隠れる
Koto toreba nageki sakidatsu kedashiku mo koto no shitabi ni tsuma ya komoreru

8-1418
石ばしる 垂水の上の さ蕨の 萌え出づる春に なりにけるかも
Iwabashiru tarumi no ue no sawarabi no moeizuru haru ni narinikeru kamo

8-1424
春の野に すみれ摘みにと 来しわれぞ 野をなつかしみ 一夜寝にける
Haru no no ni sumire tsumi ni to koshi ware zo no o natsukashimi hitoyo nenikeru

8-1450
心ぐき ものにぞありける 春霞 たなびく時に 恋の繁きは
Kokoroguki mono ni zo arikeru harukasumi tanabiku toki ni koi no shigeki wa

8-1500
夏の野の 茂みに咲ける 姫百合の 知らえぬ恋は 苦しきものぞ
Natsu no no no shigemi ni sakeru himeyuri no shiraenu koi wa kurushiki mono zo

8-1511
夕されば 小倉の山に 鳴く鹿は 今夜は鳴かず い寝にけらしも
Yū sareba Ogura no yama ni naku shika wa koyoi wa nakazu inenikerashi mo

8-1537
秋の野に 咲きたる花を 指折り かき数ふれば 七種の花
Aki no no ni sakitaru hana o oyobi ori kakikazoureba nanakusa no hana

8-1568
雨隠り こころいぶせみ 出でみれば 春日の山は 色づきにけり
Amagomori kokoro ibusemi idemireba Kasuga no yama wa irozukinikeri

8-1639
沫雪の ほどろほどろに 降り敷けば 奈良の都し 思ほゆるかも
Awayuki no hodorohodoro ni furishikeba Nara no miyako shi omōyuru kamo

9-1714
落ち激ち 流るる水の 岩に触れ 淀める淀に 月の影見ゆ
Ochitagichi nagaruru mizu no iwa ni fure yodomeru yodo ni tsuki no kage miyu

9-1748
わが行きは 七日は過ぎじ 竜田彦 ゆめ此の花を 風にな散らし
Wa ga yuki wa nanuka wa sugiji Tatsutahiko yume kono hana o kaze ni na chirashi

9-1791
旅人の 宿りせむ野に 霜降らば わが子羽ぐくめ 天の鶴群
Tabibito no yadorisemu no ni shimo furaba wa ga ko hagukume ame no tazumura

10-1812
ひさかたの 天の香具山 このゆふべ 霞たなびく 春立つらしも
Hisakata no Ame-no-Kaguyama kono yūbe kasumi tanabiku haru tatsu rashi mo

12-3038
かく恋ひむ ものと知りせば 夕置きて 朝は消ぬる 露にあらましを
Kaku koimu mono to shiriseba yūbe okite ashita wa kenuru tsuyu ni aramashi o

14-3351
筑波嶺に 雪かも降らる 否をかも かなしき子ろが 布干さるかも
Tsukuhane ni yuki kamo furaru ina o kamo kanashiki koro ga nino hosaru kamo

14-3373
多摩川に 晒す手作り さらさらに 何ぞこの子の ここだかなしき
Tamakawa ni sarasu tezukuri sarasara ni nani zo kono ko no kokoda kanashiki

14-3400
信濃なる 千曲の川の 細石も 君し踏みてば 玉と拾はむ
Shinano naru Chiguma no kawa no sazareshi mo kimi shi fumiteba tama to hirowan

14-3459
稲搗けば かかる吾が手を 今夜もか 殿の若子が 取りて嘆かむ
Ine tsukeba kakaru a ga te o koyoi mo ka tono no wakugo ga torite nagekan

15-3580
君が行く 海辺の宿に 霧立たば 吾が立ち嘆く 息と知りませ
Kimi ga yuku umibe no yado ni kiri tataba a ga tachinageku iki to shirimase

15-3615
わが故に 妹嘆くらし 風速の 浦の沖辺に 霧たなびけり
Wa ga yue ni imo nagekurashi Kazahaya no ura no okihe ni kiri tanabikeri

15-3690
世の中は 常かくのみと 別れぬる 君にやもとな 吾が恋ひ行かむ
Yononaka wa tsune kakunomi to wakarenuru kimi ni ya motona a ga koiyukan

15-3724
君が行く 道の長路を 繰り畳ね 焼き亡ぼさむ 天の火もがも
Kimi ga yuku michi no nagate o kuritatane yakihorobosan ame no hi mogamo

15-3727
塵泥の 数にもあらぬ われ故に 思ひわぶらむ 妹が悲しさ
Chirihiji no kazu ni mo aranu ware yue ni omoiwaburan imo ga kanashisa

19-4139
春の苑 紅にほふ 桃の花 下照る道に 出で立つをとめ
Haru no sono kurenai niou momo no hana shitaderu michi ni idetatsu otome

19-4143
もののふの 八十をとめらが 汲みまがふ 寺井のうへの かたかごの花
Mononofu no yaso otomera ga kumimagau terai no ue no katakago no hana

19-4290
春の野に 霞たなびき うら悲し この夕かげに 鴬鳴くも
Haru no no ni kasumi tanabiki uraganashi kono yūkage ni uguisu naku mo

19-4291
わが宿の いささ群竹 吹く風の 音のかそけき この夕かも
Wa ga yado no isasa muratake fuku kaze no oto no kasokeki kono yūhe kamo

19-4292
うらうらに 照れる春日に 雲雀あがり こころ悲しも 一人し思へば
Uraura ni tereru haruhi ni hibari agari kokoro kanashi mo hitori shi omoeba

20-4322
わが妻は いたく恋いらし 飲む水に 影さへ見えて 世に忘られず
Wa ga tsuma wa itaku koirashi nomu mizu ni kago sae miete yo ni wasurarezu

20-4337
水鳥の 発ちの急ぎに 父母に 物言ず来にて 今ぞ悔しき
Mizutori no tachi no isogi ni chichi hana ni monowazu kenite ima zo kuyashiki

20-4343
我ろ旅は 旅と思ほど 家にして 子持ち痩すらむ わが妻かなしも
Waro tabi wa tabi to omeodo ii ni shite komechi yasuran wa ga mi kanashi mo

20-4345
我妹子と 二人わが見し うち寄する 駿河の嶺らは 恋しくめあるか
Wagimeko to futari wa ga mishi uchiesuru Suruga no nera wa kūshiku me aruka

20-4346
父母が 頭かき撫で 幸くあれて 言ひし言葉ぜ 忘れかねつる
Chichi haha ga kashira kakinade saku are te iishi ketoba ze wasurekanetsuru

20-4373
今日よりは 顧りみなくて 大王の 醜の御楯と 出で立つわれは
Kyō yori wa kaeriminaku te ōkimi no shiko no mitate to idetatsu ware wa

20-4425
防人に 行くは誰が夫と 問ふ人を 見るが羨しさ 物思もせず
Sakimori ni yuku wa ta ga se to tou hito o miru ga tomoshisa monomoi mo sezu

20-4516
新しき 年の初めの 初春の 今日降る雪の いやしけ吉事
Aratashiki toshi no hajime no hatsuharu no kyō furu yuki no iyashike yogoto


引用文献


江守孝三(emori kozo)